Serwis PPM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przeszukuj internet za pomocą

Błąd
  • XML Parsing Error at 1:392. Error 9: Invalid character
Strona Gwna

Email Drukuj

Warunki uywania Serwisu PPM

Wersja Demo Serwisu PPM, Publikacje elektroniczne

Niniejsze warunki uywania serwisu dotycz wszystkich uytkownikw korzystajcych z Serwisu PPM. Zgaszajc zamiar korzystania z Serwisu PPM zgadzacie si Pastwo na ponisze warunki.

1

Wacicielem Serwisu PPM jest Przesibiorstwo Usugowo-Handlowe "sofTdis" zwane dalej "wacicielem serwisu". Informacje w Serwisie PPM dostarczane s w postaci "jak jest". W adnym wypadku Waciciel serwisu,nie moe ponosi odpowiedzialnoci za jakiekolwiek problemy, uszkodzenia, jawne lub nie, powstae w wyniku uywania informacji zawartych w serwisie. Informacje zawarte w Serwisie PPM zostay opracowane z wielk uwag, ale nie gwarantuje si, e s pozbawione bdw.

2

Uytkownik nie moe korzysta z Serwisu w sposb powodujcy przecianie cza lub serwera. Uytkownik nie moe korzysta z serwisu w inny sposb ni przez przegldark internetow. Uytkownik nie moe wykorzystywa programw automatycznie pobierajcych zawarto Serwisu PPM bez pisemnej zgody waciciela Serwisu. Waciciel Serwisu PPM ma prawo zablokowa uytkownikowi moliwo korzystania z Serwisu bez ostrzeenia, jeeli ten narusza postanowienia niniejszych warunkw. Warunki bezpieczestwa serwera zostay podane przez jego dostawc na stronie - Warunki bezpieczestwa serwerw NetArt.

3

Sposb rozpoczcia korzystania z serwisu zosta opisany na stronie "Jak rozpocz korzystanie z serwisu".Instrukcja korzystania z serwisu zostaa opisany na stronie "Instrukcja korzystania z serwisu". Do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie cza z sieci internet.

4

Uywanie serwisu zwizane jest z niewielk opat za okres kalendarzowy korzystania z niego (1, 3, 6, 9, 12 miesicy). Opaty za korzystanie z serwisu zostay opisane na stronie "Opaty za korzystanie z serwisu". Pakiety publikacji elektronicznych i Serwis PPM s rozdzielnymi serwisami i wykupienie dostpu/aktywacji do jednego z nich nie upowania uytkownika z korzystania z drugiego serwisu.

Uytkownik ma prawo uywania informacji zamieszczonych w serwisie tylko i wycznie na uytek wasny. Uytkownik korzystajc z serwisu nie otrzymuje adnych praw uywania informacji zawartych w Serwisie PPM w sposb poredni lub bezporedni w innych serwisach bd publikacjach oraz udostpniania ich innych osobom lub podmiotom prawnym bez pisemnej zgody Waciciela serwisu.

Serwis PPM nie zawiera penego tekstu norm do ktrych odwouj si artykuy w nim zamieszczone. Prezentowane odwoania do norm maj charakter wycznie informacyjny. W przypadkach projektowania rzeczywistych urzdze technicznych konieczne jest uwzgldnienie aktualnych polskich i europejskich norm.

5

Prawo do posugiwania si przesanymi danymi sucymi do dostpu do konta uytkownika w serwisie posiada jedynie osoba prawna (wzgldnie osobaupowaniona)lub fizyczna na ktr zosta wystawiony rachunek za usug.

Udostpnianie danych sucych do logowania w serwisie innym osobom jest niedozwolone. W przypadku korzystania przez uytkownika z serwisu z kilku stanowisk komputerowych ciy na nim obowizek zadbania o to aby dane suce do logowania nie byy udostpnione innym uytkownikom tych komputerom.

6

Otrzymane haso logowania nie moe by uywane przez osoby nieuprawnione. Dostp do serwisu nie moe by przedmiotem leasingu, uyczenia lub obiektem darowizny na rzecz innych osb. Do serwisu nie moe logowa si jednoczenie dwch uytkownikw o tej samej nazwie logowania.

Udostpniajcy serwis nie ponosi odpowiedzialnoci za sytuacje w ktrej uytkownik nie bdzie mg zalogowa si do serwisu z powodu jednoczesnego logowania si dwch uytkonikw do serwisu za pomoc tego samego hasa i konta (np. wskutek pozostawienia przez uytkownika w pamici podrcznej przegldarki komputera z ktrego korzysta w innym miejscunazwy logowaniai hasa do serwisu).

Jeeli uytkownik chce przeduy korzystanie z Serwisu PPM powinien przed upywem terminu opaconego okresu wnie now opat. Konta nieopacone bd blokowane bez powiadamiania.

7

Jeeli uytkownik oddaje bd sprzedaje sprzt komputerowy na ktrym korzysta z serwisu naley usun zapisane dane dotyczce logowania i hasa dostpu do konta w przegldarce internetowej. Niewykonanie wyej opisane czynnoci moe doporowadzi do uzyskania konta dostpu do serwisu i hasa logowania do niego przez osoby nieuprawnione opisane w paragrafie 6.

8

Zarejestrowany uytkownik serwisu to uytkownik, ktry poprawnie wypeni co najmniej jedno zgoszenie zamiaru uywania z serwisu oraz opaci usug korzystania z niego.

Uytkownikami serwisu mog by osoby prawne i nie posiadajce osobowoci prawnej ktre zaakceptoway niniejsze warunki uywania serwisu i nie zostay wykluczone z grona uytkownikw przez Administratora Serwisu PPM za naruszenia warunkw uywania serwisu.Nie jest zwracana opata za korzystanie z Serwisu PPM w przypadku karnego usunicia z listy uytkownikw.

9

Jeeli uytkownik nie zamierza korzysta z serwisu powinien wysa zgoszenie z adresu e-mail podanego przy rejestracji z odnon uwag w treci korespondencji. Przesanie takiego zgoszenia spowoduje, e jego dane zostan usunite z bazy danych uytkownikw.

10

Waciciel serwisu dokada wszelkich stara aby Serwis PPM by dostpny bez przerw jednak nie ponosi odpowiedzialnoci za sytuacje w ktrych serwis jest niedostpny z winy strony trzeciej (tzn. dostawcy/providera internetowego, operatora sieciowego) lub celowego dziaania innych uytkownikw. Uytkownik nie moe dochodzi zwrotu opaty za niemoliwo korzystania z serwisu w takim wypadku.

11

Niniejsze warunki uywania serwisu wchodz w ycie z chwil opublikowania na niniejszej stronie internetowej. iniejsze warunki uywania serwisu przestaj obowizywa w momencie opublikowania w Serwisie PPM nowej ich wersji. Warunki uywania serwisu s zawsze dostpne w Serwisie PPM.

 

Logowanie