Warunki używania Serwisu PPM

Warunki używania Serwisu PPM

Wersja Demo Serwisu PPM, Publikacje elektroniczne

Niniejsze warunki używania serwisu dotyczą wszystkich użytkowników korzystających z Serwisu PPM. Zgłaszając zamiar korzystania z Serwisu PPM zgadzacie się Państwo na poniższe warunki.

§1

Właścicielem Serwisu PPM jest Przesiębiorstwo Usługowo-Handlowe "sofTdis" zwane dalej "właścicielem serwisu". Informacje w Serwisie PPM dostarczane są w postaci "jak jest". W żadnym wypadku Właściciel serwisu, nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, uszkodzenia, jawne lub nie, powstałe w wyniku używania  informacji zawartych w serwisie. Informacje zawarte w Serwisie PPM zostały opracowane z wielką uwagą, ale nie gwarantuje się, że są pozbawione błędów.

§2

Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza lub serwera. Użytkownik nie może korzystać z serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu PPM bez pisemnej zgody właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu PPM ma prawo zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, jeżeli ten narusza postanowienia niniejszych warunków.

§3

Sposób rozpoczęcia korzystania z serwisu został opisany na stronie "Jak rozpocząć korzystanie z serwisu". Instrukcja korzystania z serwisu została opisany na stronie "Instrukcja korzystania z serwisu". Do korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie łącza z siecią internet.

§4

Używanie serwisu związane jest z niewielką opłatą za okres kalendarzowy korzystania z niego (1, 3, 6, 9, 12 miesięcy). Opłaty za korzystanie z serwisu zostały opisane na stronie "Opłaty za korzystanie z serwisu". Pakiety publikacji elektronicznych i Serwis PPM są rozdzielnymi serwisami i wykupienie dostępu/aktywacji do jednego z nich nie upoważnia użytkownika z korzystania z drugiego serwisu.

Użytkownik ma prawo używania informacji zamieszczonych w serwisie tylko i wyłącznie na użytek własny. Użytkownik korzystając z serwisu nie otrzymuje żadnych praw używania informacji zawartych w Serwisie PPM w sposób pośredni lub bezpośredni w innych serwisach bądź publikacjach oraz udostępniania ich innych osobom lub podmiotom prawnym bez pisemnej zgody Właściciela serwisu.

Serwis PPM nie zawiera pełnego tekstu norm do których odwołują się artykuły w nim zamieszczone. Prezentowane odwołania do norm mają charakter wyłącznie informacyjny. W przypadkach projektowania rzeczywistych urządzeń technicznych konieczne jest uwzględnienie aktualnych polskich i europejskich norm.

§5

Prawo do posługiwania się przesłanymi danymi służącymi do dostępu do konta użytkownika w serwisie posiada jedynie osoba prawna (względnie osoba upoważniona) lub fizyczna na którą został wystawiony rachunek za usługę.

Udostępnianie danych służących do logowania w serwisie innym osobom jest niedozwolone. W przypadku korzystania przez użytkownika z serwisu z kilku stanowisk komputerowych ciąży na nim obowiązek zadbania o to aby dane służące do logowania nie były udostępnione innym użytkownikom tych komputerom.

§6

Otrzymane hasło logowania nie może być używane przez osoby nieuprawnione. Dostęp do serwisu nie może być przedmiotem leasingu, użyczenia lub obiektem darowizny na rzecz innych osób. Do serwisu nie może logować się jednocześnie dwóch użytkowników o tej samej nazwie logowania.

Udostępniający serwis nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje w której użytkownik nie będzie mógł zalogować się do serwisu z powodu jednoczesnego logowania się dwóch użytkowników do serwisu za pomocą tego samego hasła i konta (np. wskutek pozostawienia przez użytkownika w pamięci podręcznej przeglądarki komputera z którego korzystał w innym miejscu nazwy logowania i hasła do serwisu).

Jeżeli użytkownik chce przedłużyć korzystanie z Serwisu PPM powinien przed upływem terminu opłaconego okresu wnieść nową opłatę. Konta nieopłacone będą blokowane bez powiadamiania.

§7

Jeżeli użytkownik oddaje bądź sprzedaje sprzęt komputerowy na którym korzystał z serwisu należy usunąć zapisane dane dotyczące logowania i hasła dostępu do konta w przeglądarce internetowej. Niewykonanie wyżej opisane czynności może doporowadzić do uzyskania konta dostępu do serwisu i hasła logowania do niego przez osoby nieuprawnione opisane w paragrafie 6.

§8

Zarejestrowany użytkownik serwisu to użytkownik, który poprawnie wypełnił co najmniej jedno zgłoszenie zamiaru używania z serwisu oraz opłacił usługę korzystania z niego.

Użytkownikami serwisu mogą być osoby prawne i nie posiadające osobowości prawnej które zaakceptowały niniejsze warunki używania serwisu i nie zostały wykluczone z grona użytkowników przez Administratora Serwisu PPM za naruszenia warunków używania serwisu.Nie jest zwracana opłata za korzystanie z Serwisu PPM w przypadku karnego usunięcia z listy użytkowników.

§9

Jeżeli użytkownik nie zamierza korzystać z serwisu powinien wysłać zgłoszenie z adresu e-mail podanego przy rejestracji z odnośną uwagą w treści korespondencji. Przesłanie takiego zgłoszenia spowoduje, że jego dane zostaną usunięte z bazy danych użytkowników.

§10

Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań aby Serwis PPM był dostępny bez przerw jednak nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje w których serwis jest niedostępny z winy strony trzeciej (tzn. dostawcy/providera internetowego, operatora sieciowego) lub celowego działania innych użytkowników. Użytkownik nie może dochodzić zwrotu opłaty za niemożliwość korzystania z serwisu w takim wypadku.

§11

Niniejsze warunki używania serwisu wchodzą w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej. iniejsze warunki używania serwisu przestają obowiązywać w momencie opublikowania w Serwisie PPM nowej ich wersji. Warunki używania serwisu są zawsze dostępne w Serwisie PPM.

Obecnie

Odwiedza nas 645 gości oraz 0 użytkowników.

Free Joomla! templates by Engine Templates