Słownik nazw dotyczących obróbek skrawaniem

Słownik nazw dotyczących obróbek skrawaniem

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Proces technologiczny - cześć procesu technologicznego związana bezpośrednio ze zmianą kształtu, wymiarów, jakości lub własności poszczególnych elementów w zespoły lub łączenia tych elementów.- proces technologiczny części - proces technologiczny montażu 

Operacja - zamknięta część procesu. Obejmuje wszystkie czynności związane z określonym przedmiotem lub przedmiotami, na jednym stanowisku roboczym przy którym następuje zmiana kształtu, wymiarów, chropowatości, Przy jednym lub kilku zamocowaniach. Niezmienne stanowisko, oraz wykonawca.

Zabieg - zamknięta część operacji, przy której następuje zmiana kształtu, wymiaru, chropowatości . W trakcie zabiegu, sa zachowane stałe parametry obróbki. 

Przejście - część zabiegu, przy której następuje zdjęcie jednej warstwy materiału. Zachowane sa warunki skrawania, oraz niezmienność warstwy obrabianej, i powierzchni narzędzia. 

Obróbka ubytkowa - obróbka erozyjna - obróbka skrawaniem 

a) obróbka wióra - obróbka skrawaniem, narzędziem o ustalonej geometrii ostrza

b) obróbka ścierna - obróbka skrawaniem, narzędziem  o nie ustalonej geometrii ostrza

Obróbka skrawaniem – jest częścią procesu wytwarzania maszyn i urządzeń technicznych w której przedmiot obrabiany uzyskuje wymagane kształty, wymiary i jakość powierzchni przez usuwanie ostrzem narzędzia określonego naddatku materiału, zamienianego na wióry. 

a) sposoby obróbki skrawaniem, kinematyka OUPN  np. - przeciąganie - występuje jeden ruch, ruchem głównym jest ruch posuwisty - struganie- frezowanie – toczenie- szlifowanie 

b) sposoby kształtowania powierzchni PKO (P- punktowa, K- kształtowa, O-obwiedniowa)

Parametry w procesach obróbki skrawaniem

  • Vc = Pi*d/1000 Vc – prędkość skrawania w m/min (dla obróbki ściernej w m/s). 
  • fz*z*n=ft  fz – posuw na ostrzu, z – ilość ostrzy, n – liczba obrotów, ft – prędkość posuwu, fr – posuw na obrót. 
  • a – głębokość skrawania (wartość naddatku zbierana przy jednym przejściu). 

Ruch obrotowy

Prędkość obrotowa n [obr/min] 

Prędkość skrawania Vc [m/min]  

Vc=(pi*d*n)/1000 - średnica op frezu [mm]  Vc[m/s] – dla obróbki ściernej 

Prędkość posuwu

  • Vf [mm/min]
  • Vt [mm/min]

Posuw na obrót

fr [mm/obr] 

Posuw na ostrzu - Ilość zbieranego materiału przez jedno ostrze, gdzie z - ilosc ostrzy. n – liczba obrotów fz=[mm] fz=[mm/ostrze] Vf=ft-f2*z*n 

Płaszczyzna podstawowa - prostopadła lub równoległa do elementów bazowych narzędzia 

Geometria narzędzia - tylko w układzie ostrza Pr - płaszczyzna podstawowa Pf - płaszczyzna boczna Pp - płaszczyzna przyłożona prostopadła do Pr i Pf 

Jeżeli kąty gamma są ujemne to mówimy o geometrii ujemnej 

Jeżeli kąty gamma są dodatnie to mówimy o geometrii dodatniej

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Free Joomla! templates by Engine Templates