Wady złączy spawanych

Drukuj

Wady złączy spawanych

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z nazwami i określeniami wad złączy spawanych wykrywanych badaniami nieniszczącymi i makroskopowymi w złączach metali i ich stopów ze spoinami czołowymi i pachwinowymi. Obowiązującą normą jest norma PN-75/M-69703.

Nazwy, symbole i opisy wad podano w tablicy.

Symbol wady

Nazwa wady

Opis wady

A

Pęcherz

zamknięta przestrzeń w spoinie wypełniona gazem

Aa

Pęcherz kulisty

pęcherz o kształcie zbliżonym do kuli

Ab

Pęcherz kanalikowy

pęcherz , którego długość większa jest od 3-krotnej maksymalnej szerokości, a wymiar dominujący skierowany jest w głąb spoiny ( prostopadle lub ukośnie do podłużnej osi spoiny )

Ac

Łańcuch pęcherzy

minimum 4 pęcherze kuliste w szeregu wzdłuż spoiny, w odstępach nie większych niż potrójna średnica pęcherza największego

Ad

Gniazdo pęcherzy

minimum 4 pęcherze kuliste w grupie, w odstępach nie większych niż potrójna średnica pęcherza największego

Ae

Pęcherz podłużny

pęcherz, którego długość większa jest od 3-krotnej maksymalnej szerokości, a wymiar dominujący równoległy jest do podłużnej osi spoiny

B

Wtrącenie

żużel lub cząstka metalu w spoinie

Ba

Żużel zwarty

żużel dowolnego kształtu, z wyjątkiem pasmowego

Bb

Żużel pasmowy

żużel, którego długość jest większa od 3-krotnej maksymalnej szerokości

Bc

Wtrącenie obcego metalu

cząstka obcego metalu w spoinie

C

Przyklejenie

brak stopienia spoiny z materiałem podstawowym lub brak stopienia między warstwami spoiny

Ca

Przyklejenie brzegowe

przyklejenie na granicy spoiny i materiału podstawowego

Cb

Przyklejenie międzywarstwowe

przyklejenie na granicy przyległych warstw ( ściegów )

Pełny tekst artykułu dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników