Strona Główna, Pakiety publikacji

Warunki używania poprzednich wersji pakietów i publikacji elektronicznych

Strony związane: Co to jest aktywacja instalacji, Warunki używania publikacji elektronicznych

Niniejsze warunki aktywacji instalacji i używania publikacji odnoszą się do publikacji  firmy sofTdis o oznaczeniu wersji od 2.03.05 do 2.07.

Pobierz instalator wersji Demo Pakietu PPM Wybróbuj wersję Demo Serwisu PPM (on-line)

Jeżeli nie możecie Państwo zaakceptować poniższych warunków używania publikacji, które wymagają aktywacji instalacji, możecie Państwo skorzystać z Serwisu PPM który zawiera ten sam zakres materiału co publikacje Dane Do Projektowania i Poradnik Mechanika. Opłaty za korzystanie z Serwisu PPM zależą od czasu korzystania z niego.

Warunki używania publikacji elektronicznych firmy sofTdis

Użytkownik może korzystać z publikacji pod następującymi warunkami (należy również zapoznać się z wymaganiami systemowymi publikacji elektronicznych i pojęciem aktywacji instalacji):

 §1

Publikacja w wersji w jakiej jest dostarczona lub pobrana jest dostarczona "jak jest". W żadnym wypadku producent oprogramowania, nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, uszkodzenia, jawne lub nie, powstałe w wyniku używania tego oprogramowania. Oprogramowanie zostało opracowane z wielką uwagą, ale nie gwarantuje się, że jest pozbawione błędów.

 §2

Prawem autorskim objęta jest forma graficzna oraz funkcjonalność publikacji. Przetwarzanie, dołączanie do innego oprogramowania oraz dekompilacja w całości lub w części wymaga uzyskania pisemnej zgody Autorów. Część wiadomości zamieszczonych w publikacjach jest ogólnie dostępna i nie może być uważane za własność Autorów. Niektóre grafiki oraz teksty zostały opracowane na potrzeby powyższych publikacji. Nie mniej jednak nie wolno dokonywać rekompilacji, modyfikacji, tłumaczenia tego oprogramowania zarówno w części, jak i w całości.

 §3

Aktywacja instalacji jest obciążona opłatą aktywacyjną. Aktywacja polega na przyporządkowaniu hasła dla instalacji pakietu. Przy czym nie ma różnicy czy instaluje się pakiet na kilku różnych komputerach, czy też wiele razy na tej samej maszynie. Dla każdej konfiguracji (sprzętowej i programowej) publikacja generuje niepowtarzalny ID instalacji na podstawie którego zostaje wygenerowane hasło aktywacji.


Przy pierwszym uruchomieniu publikacji pojawi się okno z wygenerowanym ID instalacji (obok okno przykładowe). 

Należy zaznaczyć ID instalacji i skopiować go do bufora Windows (za pomocą klawiszy Ctrl-C oraz wkleić w pole ID instalacji tego formularza podczas jego wypełniania (za pomocą klawiszy Ctrl-V

§4

Nie wolno zmieniać ani jednego bitu plików publikacji, nie można także usuwać ani dodawać jakichkolwiek informacji do tego oprogramowania, jak również nie można dołączać powyższych publikacji do żadnych innych pakietów oprogramowania.

 §5

Nie można pobierać żadnych opłat z tytułu kopiowania i/lub dystrybucji instalatora pakietu publikacji, (nie dotyczy to kosztów nośnika oraz ewentualnego przesłania). Segmenty pliku instalatora pakietu publikacji można pobrać z udostępnionego adresu internetowego. Sposób pobrania opisany przez odpowiednią instrukcję pobierania segmentów instalatora pakietu.

 §6

Kod instalacji (ID instalacji) jest niepowtarzalny i generowany dla danej instalacji. W przypadku zmiany konfiguracji (sprzętowej takiej jak wymiana dysku twardego na którym znajduje się partycja systemowa lub programowej takiej jak reinstalacja systemu połączona z formatowanie partycji systemowej) kod instalacji pakietu ulegnie zmianie i konieczna będzie nowa aktywacja instalacji pakietu. 

W przypadku niemożności uruchomienia publikacji ze względu na specyfikę konfiguracji systemu komputerowego użytkownika otrzymuje on prawo aktywacji instalacji danego pakietu oprogramowania na innym komputerze lub zwrot kosztów aktywacji. Jednak niemożność aktywowania musi zostać udokumentowana przez użytkownika.

§7

Należy zauważyć, że zgłoszenie aktywacji instalacji jest ściśle osobiste. Aktywacja instalacji nie jest "sensu stricte" zakupem oprogramowania a jedynie umożliwieniem korzystania z niego. Każdy, kto używa publikacji, powinien wpłacić opłatę aktywacyjną i wysłać imienne zgłoszenie aktywacji instalacji. 

Użytkownik w każdym wypadku musi aktywować instalację pakietu publikacji i uzyskać hasło aktywacji dla tej instalacji nawet jeśli jej nie instalował (była ona już zainstalowana na danym komputerze).

 §8

Aktywację instalacji wydaje się imiennie dla użytkownika lub dla firmy (instytucji). Użytkownik otrzymuje dowód wykonania aktywacji w postaci licencji z danymi użytkownika i komputera oraz numerem aktywacji.

§9

Po wykonaniu zgłoszenia aktywacji instalacji pakiet oprogramowania (publikacji) nie może być przedmiotem leasingu, użyczenia lub obiektem darowizny na rzecz innych osób.

 §10

Jeżeli użytkownik oddaje bądź sprzedaje sprzęt komputerowy na którym jest zainstalowany pakiet publikacji za pomocą otrzymanych po aktywacji haseł aktywacji powinien On wyczyścić hasło aktywacji dla instalacji wprowadzając puste hasło w menu [Aktywacja] -> [Wprowadź hasło]. Jednocześnie można bez ograniczeń udostępniać program instalacyjny pakietu publikacji innym osobom, pod warunkiem, że nie zostanie on zmodyfikowany oraz, że udostępniający go nie pobiera żadnych opłat z tego tytułu. Osoba która zamierza korzystać z pakietu publikacji powinna zgłosić aktywację instalacji opisaną w §3.

§11

Jak już wspomniano aktywacja instalacji jest płatna. Aby zainstalować i wykonać aktywację instalacji należy:

  1. pobrać segmenty instalatora publikacji zgodnie z instrukcją pobierania.
  2. utworzyć instalator aplikacji z pobranych segmentów oraz ją zainstalować.
  3. uruchomić aplikację, która wygeneruje ID instalacji na którym została uruchomiona.
  4. przejść na stronę aktywacji instalacji, na odpowiednich formularzach wykonać polecenie przelewu oraz wypełnić odpowiednie zgłoszenie

Kod instalacji (ID instalacji) jest unikalnym kodem dla każdej instalacji, dlatego też w zgłoszeniu należy przesłać właściwy kod instalacji (ID instalacji) z komputera na którym będzie używany pakiet publikacji. Dla tego też kodu zostanie przesłane hasło. Przesłanie niewłaściwego kodu instalacji (ID instalacji) spowoduje wygenerowanie błędnego hasła. W takim wypadku aktywacja instalacji będzie musiała zostać wykonana ponownie co wiąże się z nową opłatą aktywacyjną.

 §12

Zarejestrowany użytkownik pakietu publikacji to użytkownik, który poprawnie wypełnił conajmniej jedno zgłoszenie zamiaru używania płatnej wersji pakietu publikacji oraz nie zgłosił zamiaru rezygnacji używania pakietu publikacji. Zarejestrowanego użytkownika definiuje w bazie danych adres e-mail oraz imię i nazwisko i adres pocztowy.

 §13

Zwrócenie się ze zgłoszeniem aktywacji instalacji pakietu publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie obecnie i w przyszłości korespondencji dotyczącej pakietów publikacji. Jednocześnie dane przesłane przy zgłoszeniu nie będą udostępniane osobom trzecim oraz użytkownik w każdym momencie może zgłosić, że nie zamierza korzystać z pakietów publikacji i jego dane zostaną usunięte z bazy danych użytkowników.

 §14

Jeżeli użytkownik nie zamierza korzystać z pakietu publikacji powinien wysłać zgłoszenie na adres e-mail z odnośną uwagą w treści korespondencji. Przesłanie takiego zgłoszenia spowoduje, że jego dane zostaną usunięte z bazy danych użytkowników i nie będzie on od tego momentu otrzymywał korespondencji dotyczącej pakietów publikacji.

 

Strona domowa: http://republika.pl/softdis/

Aktualizacja strony: 03-12-2017

  

Serwis P.U.H. "sofTdis "


   

 

 Poczta e-mail: Aby wysłać pocztę e-mail proszę kliknąć na ikonę poczty